Stanovy

Hnutí nezávislých za všestranný rozvoj Slatiny

1. Úvodní ustanovení:

1.1 Název hnutí: Hnutí nezávislých za všestranný rozvoj Slatiny
1.2 Zkratka hnutí: HNVRS
1.3 Hnutí působí na území České republiky se zvláštním zřetelem na Jihomoravský kraj a město Brno
1.4 HNVRS je politickým hnutím ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích ve znění pozdějších změn.
1.5 Sídlo hnutí: Tuřanka 1, 627 00 Brno

2. Programové cíle:

 • 2.1 Členskou základnu „Hnutí nezávislých za všestranný rozvoj Slatiny“ tvoří nestraníci, sportovci a příznivci aktivního odpočinku z řad občanů Slatiny. Naši kandidáti se aktivně zapojují do práce s mládeží, pracují v jednotlivých oddílech klubu SK Slatina a účastní se dalších kulturních a společenských akcí pořádaných pro obyvatele Slatiny.
 • 2.2. Hnutí HNVRS bude svou činností zejména prosazovat všestranný rozvoj městské části Brno-Slatina v následujících oblastech:


- 1 - Bezpečnost občanů a jejich majetku

 1. Spoluprací s Policií ČR, Městskou policií a vedením škol ve Slatině prosazovat kroky vedoucí k omezení vandalismu včetně distribuce a užívání drog a sprejerství.
 2. Podpora programů pro mládež zaměřených na prevenci kriminality.
 3. Zvýšit dopravní bezpečnost vhodným dopravním značením.

- 2 - Podpora rozvoje podnikání

 1. Vytvářet takové podmínky, aby při realizaci staveb veřejného charakteru,
  kde je investorem město,kraj či stát, byli ve výběrovém řízení zastoupeni
  podnikatelé, kteří mají sídlo firmy ve Slatině.
 2. Usilovat o získání dotací pro rozvoj drobného podnikání v ČR i v rámci EU.

- 3 - Bydlení

 1. Pokračovat v realizaci nástaveb bytových domů s cílem získání nových
  bytů a to nájemních i bytů v osobním vlastnictví.
 2. Podporovat iniciativy související s regenerací panelových domů včetně
  získání státních dotací na tyto akce např.: dotační titul Panel.
 3. Podporovat výstavbu rodinných domků výstavbou sítí a komunikací
  (sdružením finančních prostředků).
 4. Podporovat účelné využívání nebytových prostor v bytových domech.

- 4 - Životní prostředí

 1. Zvyšování objemu ploch zeleně,plochy pro rekreaci a sportovní vyžití a
  trasy cyklostezek s napojením na již zbudované cyklotrasy města Brna.
  Odmítáme pozvolnou přeměnu Slatiny na okrajovou část Brna,kde bude
  převažovat průmyslová výroba na úkor zeleně.
 2. Cíleně a systémově zabezpečovat a udržovat stav zeleně v naší městské
  části a přilehlých lokalit s maximálním využitím kapacit TS Slatina.
 3. Podílet se na kontrole dodržování zákonů a vyhlášek týkajících se ochrany
  životního prostředí a odpadového hospodářství.Pomáhat při osvětě mezi
  majiteli psů a zamezit tak znečisťování veřejných ploch.
 4. Důsledně prosazovat třídění odpadu ve Slatině.
 5. Podporovat takové podnikatelské aktivity a takové změny územního
  plánu, které nezatěžují životní prostředí a případně povedou k jeho
  zlepšení jakož i k rozvoji ploch zeleně.
 6. Omezení dopravy ve Slatině vybudováním nových komunikací mimo
  obec,zbudování protihlukových stěn, výsadbu zeleně u dálnice a
  dálničních přivaděčů.

- 5 - Zdraví

 1. Zapojení do programu Brno - zdravé město
 2. Ve spolupráci s místními lékaři, školami , Klubem důchodců podporovat
  osvětovou činnost.

- 6 - Kultura

 1. Podpora a rozvoj společenských a kulturních aktivit zaměřených zvláště k významným výročím v naší obci (Slatinské hody,Klub důchodců,DDM Fantázie, Divadlo J.K.Tyla a ostatní.)
 2. Hledat cesty k vybudování dalšího důstojného prostředí pro konání kulturních akcí ve Slatině , zejména pro plesy .
 3. Nadále se podílet na organizaci , přípravě a průběhu projektu „Slatinské kulturní léto „ a spolupracovat na pořádání kulturních akcí neziskovými organizacemi.

- 7 - Sport

 1. Intenzivně i nadále pracovat ve Sportovní komisi ,kterou jsme založili při zastupitelstvu naší MČ , a spolupracovat s MČ Brno-Slatina při rozvoji sportu v naší městské části.
 2. Prosazovat smysluplné využití vhodných pozemků pro sportovní aktivity zejména slatinské mládeže, SK Slatina i ostatních organizací a jednotlivců.
 3. Rozšiřování dětských hřišť, zvláště v nově budovaných zástavbách a pravidelná údržba hřišť stávajících.
 4. Dobudování umělého osvětlení na novém víceúčelovém hřišti s atletickým oválem při ZŠ Jihomoravské nám.2.

- 8 - Informovanost

 1. Hledat všechny dostupné cesty k lepší informovanosti našich občanů s využitím dostupné techniky,aktivně se podílet na příspěvcích do Aktualit o Slatině.
 2. Zlepšit informovanost našich občanů formou nově zrekonstruovaných vývěsek na ul. Tuřanka při areálu SK Slatina.

- 9 - Sociální oblast

 1. Podporovat i nadále program “Všechny děti jsou naše“.
 2. Podpora výstavby Domu pro seniory v naší obci.

- 10 - Školství

 1. Mateřské školy : zabezpečovat jejich kvalitní provoz a upřednostňovat umístění slatinských dětí.
 2. Základní školy : podporovat rozšiřování aktivit mimo výuku určených pro mládež.
 3. U ZŠ Jihomoravské nám.2 se aktivně podílet na využití nového hřiště, jeho čistotě a pořádku v jeho okolí.
 4. Iniciovat zřízení sportovních tříd při ZŠ.

- 11 - Volný čas

 1. Podporovat všechny aktivity směřující k využití volného času mládeže i ostatních občanů ve Slatině.
 2. Podporovat projekty řešící volný čas mládeže a aktivity seniorů.

3. Práva a povinnosti členů:

 • 3.1 Členství v hnutí:
  3.1.1 Členem hnutí může být každý občan ČR starší 18ti let, způsobilý k právním úkonům, který není členem jiné politické strany nebo hnutí a který uznává, že jen svobodný občan se svými právy a povinnostmi může spolu s ostatními vybudovat prosperující společnost, založenou na odpovědnosti jednotlivce.
  3.1.2 Členem hnutí může být jen fyzická osoba.
  3.1.3 Členství v hnutí vzniká vlastnoručním podepsáním přihlášky po projednání ve výkonném výboru hnutí.
 • 3.2 Zánik členství v hnutí:
  3.2.1 Vstupem do jiné politické strany nebo hnutí.
  3.2.2 Ztrátou způsobilosti k právním úkonům.
  3.2.3 Písemným prohlášením o vystoupení.
  3.2.4 Úmrtím.
 • 3.3 Povinnosti členů hnutí:
  3.3.1 Dodržovat stanovy hnutí.
  3.3.2 Spolupracovat na uskutečňování cílů hnutí.
  3.3.3 Bez odkladu oznamovat výkonnému výboru hnutí změny osobních údajů, které jsou předmětem členské evidence.
 • 3.4 Práva členů hnutí:
  3.4.1 Účastnit se jednání valné hromady hnutí.
  3.4.2 Volit orgány hnutí a být volen do všech orgánů hnutí.
  3.4.3 Předkládat všem orgánům hnutí náměty, připomínky, stížnosti a být vyrozuměn o jejich řešení.
  3.4.4 Být pravidelně informován o přijatých usneseních, politických, organizačních a jiných otázkách týkajících se hnutí.

4. Orgány hnutí:

 • 4.1 Orgány hnutí jsou :
  valná hromada , výkonný výbor a revizní a smírčí komise
 • 4.2 Nejvyšším orgánem hnutí je valná hromada.
  Tvoří ji všichni členové hnutí. Schází se podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Je usnášeníschopná, sejde-li se ve stanovenou hodinu nadpoloviční většina členů. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina členů, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných. V tomto případě jsou závěry platné, vysloví-li se pro ně nadpoloviční většina přítomných. Valná hromada se svolává nejméně čtrnáct dnů předem. Valná hromada volí tříčlenný výkonný výbor hnutí. Výkonný výbor hnutí svolává valnou hromadu z vlastního rozhodnutí. Valná hromada schvaluje stanovy hnutí a schvaluje programové cíle hnutí, jakož i jejich změny. Valná hromada schvaluje a projednává zprávy revizní a smírčí komise o hospodaření i dodržování stanov. Valná hromada volí členy orgánů hnutí, tj. výkonný výbor hnutí a revizní a smírčí komisi.t
 • 4.3 Statutárním orgánem hnutí je výkonný výbor.
  Výkonný výbor má tři členy , kteří si zvolí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny jeho členů. Za výkonný výbor jedná předseda samostatně. Podpisové právo má předseda a místopředseda výkonného výboru. Podepisování za HNVRS se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému jménu hnutí připojí předseda nebo místopředseda výkonného výboru svůj podpis. Výkonný výbor se schází podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc. Výkonný výbor se řídí závěry valné hromady a vytváří podmínky pro jejich plnění, které průběžně sleduje.
 • 4.4 Revizní a smírčí komise provádí revizi hospodaření HNVRS a plní funkci smírčího orgánu hnutí HNVRS. Počet jejích členů a její statut volí a schvaluje valná hromada.

5. Zásady hospodaření:

 • 5.1 Zdroje financování hnutí HNVRS tvoří příjmy podle zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších změn. Finanční prostředky podle předchozí věty jsou příjmem rozpočtu hnutí .
 • 5.2 Příjmy hnutí jsou tvořeny členskými příspěvky, jejichž výši určuje valná hromada.
 • 5.3 Výkonný výbor hnutí hospodaří dle schváleného rozpočtu. Vyúčtování rozpočtu je schvalováno valnou hromadou. Výdaje jsou možné pouze do výše rozpočtu, který nesmí být ztrátový.

6. Ukončení činnosti HNVRS:

 • 6.1 Hnutí HNVRS se zrušuje dle § 13, zákona č. 424/1991 Sb.
 • 6.2 Valná hromada zároveň rozhodne o způsobu naložení s případným majetkovým zůstatkem, nepřechází-li veškerý majetek a závazky hnutí na právního nástupce . Případná likvidace majetku a závazků se řídí ustanovením § 12, odst. 3 a 4 zákona č. 424/1991 Sb.


Stanovy nabývají účinnosti a platnosti dnem registrace hnutí na MVČR.


V Brně dne : 20.4. 2010